fbpx

Regulamin serwisu

Regulamin

 • § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami)
 2. Regulamin wraz z przepisami obowiązującego prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują warunki dotyczące korzystania z Serwisu.
 3. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in:
  1. rodzaje i zakres usług Serwisu,
  2. warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Serwisu,
  3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Serwisu,
  4. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu,
  5. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis,
  6. warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług Serwisu,
  7. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 5. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest INTELPOL, 71-441 Szczecin, ul. Cyfrowa 6 NIP: 8541706856, REGON: 321480253
 6. Serwis udostępnia Użytkownikowi możliwość korzystania z funkcjonalności na czas nieokreślony i określony, na zasadach wymienionych w niniejszym regulaminie, po zawarciu stosownej Umowy.
 7. Wygaśnięcie zawartej Umowy na czas określony nie powoduje jej przedłużenia lub wznowienia i nie wymaga złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji ze świadczenia usług przez Serwis.
 8. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i Materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji, korzystających z usług serwisu. Treści publikowane na w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.
 • § 2 DEFINICJE

Administrator – właściciel ListaBieglych.pl
Serwis – platforma informatyczna dostępna na stronie internetowej www.listabieglych.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z usług polegających na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania w systemie.
Użytkownik – usługobiorca korzystający z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem, jak również każda osoba korzystająca z Serwisu.
Ekspert – użytkownik posiadający czynne uprawnienia biegłego Sądowego / Tłumacza Przysięgłego na terenie RP, stosowny wpis na listę Biegłych Sądowych / Tłumaczy Przysięgłych potwierdzone odpowiednim dokumentem wyłączając Ekspertów / Biegłych Ad Hoc.
Zleceniodawca – Instytucja / Przedstawiciel instytucji powołanej na podstawie prawa do prowadzenia postępowań przygotowawczych i mogących zlecać opinie sądowe, wyłączając Zleceniodawców Ekspertyz prywatnych.
Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora opublikowany na łamach serwisu
Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.
Cennik – ustalone przez Serwis opłaty za umieszczanie ofert, zleceń w postaci wpisów w Katalogu Firm i/lub tworzenie w Serwisie. Cennik jest opublikowany na stronach Serwisu.
Kod promocyjny – alfanumeryczny ciąg znaków, którego wprowadzenie uprawnia do korzystania z dotyczącej go promocji.
Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
Konto – Dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
Materiały – teksty, obrazy, filmy, muzyka, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie.
Nazwa Konta/Loginu – adres e-mail lub login /nazwa własna, podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
Wpis w Katalogu Biegłych – czasowe udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu
Galeria zdjęć – czasowe udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu w postaci strony internetowej dostępnej w subdomenie: listabieglych.pl
System Zleceń – funkcjonalność Serwisu polegająca na kierowaniu zapytań za pośrednictwem Serwisu do Użytkowników, którzy zamieścili wpis w Katalogu Biegłych oraz kierowaniu odpowiedzi od tych Użytkowników, którzy posiadają Wpis w Katalogu biegłych sądowych, tłumaczy, ekspertów.
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
Zasoby Serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym regulaminie Materiały.
System wiadomości – funkcjonalność Serwisu pozwalająca Użytkownikom na wysyłanie i odbieranie wiadomości.

 • § 3 REJESTRACJA W SERWISIE. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie. Użytkownikiem zarejestrowanym w Serwisie może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.
 3. Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu, tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Procedura Rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
 6. Każda osoba w celu Rejestracji powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia, nazwiska, nazwy firmy / nazwy własnej, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, hasła, potwierdzenia hasła.
 7. Użytkownik zarejestrowany, który będzie korzystał z funkcjonalności Serwisu wymagających dokonania opłaty, powinien podać dodatkowo nazwisko i imię lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy oraz numer NIP (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 8. Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej uregulowanej w art. 331 Kodeksu cywilnego, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Serwisie, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.
 9. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
  2. przystępuję do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie,
  3. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem Serwisu,
  4. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
  5. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 18 niniejszego Regulaminu,
  7. wszelkie dane i informacje składające się na profil Użytkownika przekazuję do Serwisu dobrowolnie,
  8. wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora na adres e-mail oraz numer telefonu podany we wszelkich formularzach występujących w Serwisie wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS z informacjami systemowymi oraz informacjami o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacjami handlowymi (reklamy oraz nowości) Serwisu i jego kontrahentów. Wiadomości te są przesyłane bezpłatnie.
  9. wyrażam zgodę na przekazanie danych zawartych we wszelkich formularzach występujących w Serwisie Użytkownikom posiadającym konto użytkownika: tj. Eksperta i Zleceniodawcy.
  10. podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.
 10. Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 11. Na treść Umowy składają się zapisy niniejszego Regulaminu, o którym w chwili zawarcia Umowy Użytkownik był informowany.
 12. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Przykładowy wzór oświadczenia dostępny jest tutaj: pobierz wzór.
 13. Umowa o świadczenie usług zawierana jest, w zależności od rodzaju usługi świadczonej przez Serwis, na czas nieokreślony lub na czas określony.
 14. Umowa może zostać wypowiedziana przez Administratora lub Użytkownika z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 • § 4 DZIAŁANIE SERWISU
 1. Użytkownicy zarejestrowani mają w ramach świadczonych przez Serwis usług możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Funkcjonalności i najważniejsze podstrony Serwisu:
  1. Katalog Zleceń
  2. Katalog Biegłych Sądowych / Tłumaczy Przysięgłych / Ekspertów.
  3. Integrator usług
  4. Profil użytkownika tj. Eksperta i Zleceniodawcy
  5. System wiadomości
  6. Mapa Google
  7. Artykuły
 3. Właściciel Serwisu może organizować promocje, konkursy i loterie, których zasady regulować będą osobne regulaminy.
 4. Właściciel Serwisu może organizować programy partnerskie, programy poleceń, programy lojalnościowe, których zasady regulować będą osobne regulaminy.
 • § 5 WPISY W KATALOGU EKSPERTÓW
 1. Użytkownicy zarejestrowani oraz Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać z Katalogu Zleceń oraz Katalogu Biegłych Sądowych / Tłumaczy Przysięgłych i Ekspertów.
 2. Użytkownik zarejestrowany może dodać do Katalogu Zleceń ofertę w postaci wpisu płatnego oraz bezpłatnego w zależności od Cennika.
 3. Czas wyświetlania Wpisów w Katalogu Zleceń jest nieograniczony, przy czym wpisy te będą wyświetlane po akceptacji przez Administratora w postaci wpisów Darmowych. Wyświetlanie w postaci wpisu Płatnego wymaga dokonania rocznej opłaty w wysokości określonej w Cenniku. Okres wyświetlania w postaci wpisu Płatnego jest określony i wynosi jeden od 30 dni do 1 Roku. Okres ten liczony jest od daty zaksięgowania opłaty przez Administratora.
 4. Użytkownicy zarejestrowani mogą we wpisie do Katalogu Biegłych Sądowych/ Tłumaczy Przysięgłych i Ekspertów przedstawić swoją ofertę handlową oraz opis i zakres swojej działalności. Zakres informacji podawanych w poszczególnych rodzajach wpisów określony jest w instrukcji dodawania wpisów.
 5. Wpisy w Katalogu Zleceń umieszczone w nieodpowiednich kategoriach będą przez Administratora przenoszone do właściwych lub usuwane.
 6. Wpisy Zleceń mogą być dodawane przez Zleceniodawców wyłącznie w formie zanonimizowanej tj. pozbawionej jakichkolwiek danych umożliwiających identyfikację sprawy / postępowania lub czynności. Treść publikowanego zlecenia nie może zawierać danych identyfikacyjnych w żadnej postaci, w szczególności: imion i nazwisk, szczegółowych adresów, numerów telefonów, adresów e-mail, adresów IP, innych danych komunikacyjnych, wieku osób, narodowości osób, itp. Treść zlecenia może zawierać jedynie podstawowe / istotne dane służące poprawnej wycenie i realizacji zlecenia. Niezbędne, bliższe szczegóły zleceń mogą zostać podane w sposób jaki zleceniodawca oraz Ekspert uznają za stosowny i bezpieczny do zachowania poufności komunikatu.
 7. Wpisy Zleceń, naruszające postanowienia niniejszego regulaminu zostaną zmoderowane / zanonimizowane przez Administratora bądź usuwane a użytkownik publikujący taki wpis / zlecenie zostanie o fakcie poinformowany.
 8. Użytkownicy naruszający notorycznie zasady regulaminu wynikające z treści § 5 pkt. 6 będą usuwani z serwisu wraz z usunięciem wszelkich danych a ponowna ich rejestracja będzie niemożliwa.
 9. Użytkownicy dokonujący wpisu do Katalogu Zleceń wyrażają zgodę na publikację treści wpisu do Katalogu Zleceń w ramach Serwisu oraz możliwość jego wyświetlenia użytkownikom zarejestrowanym i niezarejestrowanym.
 10. Użytkownicy niezarejestrowani nie mogą dodawać wpisów / zleceń w katalogu zleceń.
 11. Użytkownik dodając opinię oświadcza, iż wszystkie jej treści są rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
 12. Publikacja opinii następuje po weryfikacji adresu e-mail osoby dodającej opinię. Weryfikacja polega na zalogowaniu użytkownika do swojego konta.
 • § 6 PŁATNOŚĆ WPISU DO KATALOGU FIRM
 1. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik dokonuje płatności za możliwość korzystania z funkcjonalności serwisu.
 3. Opłata za rejestracje konta odbywa się za pomocą przelewu bankowego lub kartą płatniczą / wyłącznie w formie elektronicznej. Właściciel serwisu nie przyjmuje płatności w postaci gotówkowej.
 4. Płatności dokonywane przelewem bankowym mogą odbywać się bezpośrednio na rachunek wskazany przez Administratora lub płatności te obsługiwane są przez firmę Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255
 5. Operatorem kart płatniczych jest „Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl” Regulamin usług znajduje się pod adresem www.Dotpay.pl.
 6. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika i/lub wpisu z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub w przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika, uiszczona kwota za wykupienie / rejestrację konta nie podlega zwrotowi.
 • § 7 SYSTEM ZLECEŃ
 1. Użytkownicy serwisu mogą korzystać z funkcjonalności serwisu usług poprzez zgłoszenie zapytania o możliwość wykonania usługi.
 2. Do Użytkowników zarejestrowanych posiadających Wpisy w Katalogu Biegłych Sądowych kierowane są (zaakceptowane przez Administratora) zlecenia zgłoszone do Serwisu poprzez funkcjonalność, odpowiadające ich kategoriom oraz lokalizacjom. Tylko użytkownicy posiadający wpis / konto w serwisie mogą potwierdzać lub odrzucać w/w zapytania oraz kontaktować się z Zleceniodawcami zgłaszającymi zlecenie.
 3. Użytkownicy zgłaszający zlecenie poprzez funkcjonalność serwisu zleceń wyrażają zgodę na przesłanie zawartych w tym zapytaniu informacji do Użytkowników zarejestrowanych posiadających Wpis w Katalogu Biegłych Sądowych/ Tłumaczy / Ekspertów.
 4. Użytkownicy kierujący zlecenia oraz użytkownicy zgłaszający możliwość wykonania usługi wyrażają zgodę na publikację treści w nich zawartych w ramach Serwisu.
 5. Zgłoszenia możliwości wykonania usługi wyświetlane są w porządku chronologicznym. O pozycji decyduje data dokonania zgłoszenia możliwości wykonania usługi.
 6. Wyróżnione zlecenia możliwości wykonania usługi wyświetlane są nad zleceniami niewyróżnionymi, zgodnie z datą dokonania wyróżnienia.
 7. Administrator Serwisu nie wpływa żadnymi działaniami na decyzje podejmowane przez Użytkowników serwisu. Wpływ na wybór oferenta ma wiele czynników, w tym jakość świadczonych przez niego usług i zawartość jego oferty a także zbierane oceny / komentarze / opinie. Decyzję o wyborze oferenta podejmuje Użytkownik publikujący zlecenie, kierując się swymi kryteriami wyboru.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do nie akceptowania zleceń zgłoszonych do Serwisu poprzez funkcjonalność serwisu, które budzą wątpliwości co do ich rzetelności lub naruszają warunki i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • § 8 STRONA / PROFIL UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownicy zarejestrowani mogą korzystać ze wyszukiwarki Biegłych Sądowych
 2. Użytkownik zarejestrowany może utworzyć oraz wyświetlać przez czas określony stronę Biegłego oraz Zleceniodawcy.
 3. Użytkownicy zarejestrowani mogą na stronie / profilu użytkownika przedstawić informacje w postaci do jakiej on uprawnia ich technicznie.
 4. Użytkownicy tworzący profil użytkownika wyrażają zgodę na publikację treści zamieszczonych w stronie Biegłego / Zleceniodawcy w ramach Serwisu.
 5. Czas wyświetlania strony / profilu Biegłego jest określony. Na czas ten składają się kolejne płatne okresy opisane w Cenniku.
 6. Czas wyświetlania strony / profilu Zleceniodawcy jest nieokreślony i bezpłatny
 7. W przypadku płatności przelewem strona jest wyświetlana przez maksymalnie jeden rok. Okres ten liczony jest od daty zaksięgowania opłaty przez Administratora.
 • § 9 PŁATNOŚĆ STRONY / PROFILU BIEGŁEGO SĄDOWEGO.
 1. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik dokonuje płatności za wyświetlanie strony / profilu Biegłego w terminie 30 dni od daty ostatniego dnia poprzedniego okresu jej wyświetlania.
 3. Opłata za wyświetlanie strony / profilu Biegłego odbywa się za pomocą przelewu bankowego, kartą płatniczą.
 4. Płatności dokonywane przelewem bankowym mogą odbywać się bezpośrednio na rachunek wskazany przez Administratora lub płatności te obsługiwane są przez firmę Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 Regulamin usług znajduje się pod adresem http://www.dotpay.pl/
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika i/lub wpisu z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub w przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika, uiszczona kwota za wykupienie / rejestrację konta nie ulega zwrotowi.
 • § 10 SYSTEM WIADOMOŚCI
 1. Użytkownicy zarejestrowani mogą korzystać z funkcjonalności Systemu wiadomości poprzez wysyłanie i odbieranie wiadomości.
 2. Wysyłanie oraz odbieranie wiadomości odbywa się na podstronach Serwisu.
 3. Użytkownicy korzystający z Systemu wiadomości otrzymują na wskazany adres e-mail informacje o nowych, przesłanych do nich wiadomościach.
 4. Wskazanie adresu e-mail, odbywa się podczas rejestracji w Serwisie.
 5. Przesyłane wiadomości mogą zawierać załączniki.
 6. Zabrania się Użytkownikom Serwisu korzystającym z funkcjonalności Systemu wiadomości do kontaktowania się z innymi Użytkownikami w sposób nachalny, natarczywy, oraz nieetyczny. Stosowanie takich działań skutkować będzie zablokowaniem dla Użytkownika funkcjonalności Systemu wiadomości.
 7. Zabrania się Użytkownikom Serwisu wykorzystywania Systemu wiadomości do celów komercyjnych, w tym także reklamowych, za wyjątkiem reklam dotyczących firm posiadających Wpis w Katalogu Firm. Zabrania się reklamy innych stron oraz serwisów internetowych, które prowadzą działalność taką samą lub podobną do działalności Serwisu.
 • § 11 GALERIE ZDJĘĆ
 1. 1.Użytkownicy zarejestrowani mogą korzystać z Galerii zdjęć.
 2. 2.Użytkownik zarejestrowany może utworzyć oraz wyświetlać przez czas określony Galerię zdjęć.
 3. 3.Użytkownik tworzący Galerię zdjęć ma możliwość jej personalizacji
 4. 4.W Galerii zdjęć można zamieścić maksymalnie 10 plików typu .jpg, o maksymalnym rozmiarze 5 MB każdy.
 5. 5.Użytkownicy tworzący Galerię zdjęć wyrażają zgodę na publikację treści i zdjęć w niej zamieszczonych w ramach Serwisu.
 6. 6.Czas wyświetlania Galerii zdjęć jest określony, związany z długością wykupionego abonamentu.
 • § 12 REKLAMA W SERWISIE
 1. Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 3. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.
 • § 13 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania Materiałów, w szczególności Wpisów / Zleceń / Artykułów, stron / profili użytkownika oraz uprawniony jest do kierowania zapytań poprzez funkcjonalność Serwisu, a także uprawiony jest do korzystania z innych funkcjonalności przewidzianych w niniejszym Regulaminie, na zasadach w nim obowiązujących.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się w zasobach Serwisu oraz w każdej jego funkcjonalności wymienionej w Regulaminie mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane – między innymi do nawiązania kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu w celu przeprowadzenia transakcji / realizacji zlecenia / bądź obecności na czynnościach. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przekazywanie osobom trzecim, przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 3. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich Materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz Materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany lub naruszających przepisy prawa, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 5. Zabrania się umieszczania w treściach zamieszczonych w zasobach Serwisu oraz przekazywanych poprzez jego funkcjonalności wymienione w Regulaminie reklamy innych serwisów www, także poprzez podanie ich nazwy. Wpisy w Katalogu Biegłych Sądowych mogą zawierać w swojej treści własne adresy stron www, wymaga to jednak akceptacji Administratora.
 6. Zabrania się umieszczania w treści Wpisów w Katalogu Zleceń (poza miejscem do tego celu przeznaczonym) adresów e-mail.
 7. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich przysługujących Administratorowi oraz innym użytkownikom Serwisu.
 9. Użytkownik “EKSPERT” będący czynnym Biegłym Sądowym lub Tłumaczem Przysięgłym winien opublikować na swoim profilu / stronie użytkownika aktualne Postanowienie / Decyzję Sądu o ustanowieniu go Biegłym Sądowym / Tłumaczem Przysięgłym w formacie PDF lub JPG (skan) w czytelnej, nie budzącej zastrzeżeń postaci. Brak takiej publikacji bądź opublikowanie dokumentu nieczytelnego, budzącego wątpliwość i nie dającego podstaw do uznania czynnych uprawnień EKSPERTA jest jednoznaczny z możliwością zablokowania / lub / i usunięcia jego konta wraz z danymi.
 10. W Interesie Biegłego Sądowego / Tłumacza Przysięgłego jest dopilnowanie terminów kadencji oraz aktualizacja Postanowień / Decyzji Sądu na swojej stronie / profilu, które winny tam się znajdować przez cały okres trwania subskrypcji konta / korzystania z usług serwisu.
 11. Biegły Sądowy / Tłumacz Przysięgły nie może wymagać zmian / uzależniać Administratora Serwisu co do długości subskrypcji konta / jego ceny odnoście swojej kadencyjności.
 12. Użytkownik “ZLECENIODAWCA” winien w miarę możliwości rejestrować konto przy użyciu korporacyjnego adresu e-mail Instytucji.
 13. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 14. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym, bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.
 15. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do Materiałów umieszczonych w Serwisie. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych Materiałów.
 16. Konto użytkownika, zapytania zgłoszone poprzez funkcjonalność System Zleceń oraz konwersacje w Systemie wiadomości mogą zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 17. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
 18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 20. Administrator wystawia faktury w formie elektronicznej, bez podpisu, wysyłane po dokonaniu płatności na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika w Serwisie.
 21. W przypadku chęci otrzymywania przez Użytkownika Serwisu faktur papierowych, wysyłanych drogą pocztową na adres podany w Koncie Użytkownika należy przesłać stosowną informację na adres info@listabieglych.pl z tytułem wiadomości: “FAKTURA PAPIEROWA”
 22. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora faktur VAT bez podpisu uprawnionej osoby ze strony Użytkownika.
 • § 14 PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania Materiałów i treści wprowadzonych przez Użytkowników do zasobów Serwisu poprzez jego funkcjonalności wymienione w Regulaminie, które mają o charakter bezprawny, wulgarny, obraźliwy lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego lub Regulamin Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia funkcjonalności Serwisu Użytkownikom nie stosującym się do zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator oświadcza, że Materiały składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak Materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Materiały przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 4. Żadna część, jak i całość utworów zawartych w Serwisie, nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania danych zamieszczonych w zasobach Serwisu oraz przekazanych przy pomocy funkcjonalności wymienionych w Regulaminie Użytkownikom Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych przedstawionych przez Użytkownika we wszelkich formularzach wypełnionych przez Użytkownika w ramach Serwisu, za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w Serwisie.
 7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika w treściach zamieszczonych w zasobach Serwisu oraz przekazywanych poprzez funkcjonalności Serwisu wymienione w Regulaminie, nieprawdziwych czy niepełnych danych, lub zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie Zleceń zamieszczonych w Serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie Serwisu, które wynikły z przyczyn niezależnych od Administratora.
 9. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
 • § 15 OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU
 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych, które nastąpiły nie z jego winy. Częstotliwość przerw oraz czas ich trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Wszystkie opłacone usługi, z których korzystają Użytkownicy zostaną odpowiednio przedłużone o okres, w którym Serwis był wyłączony, mając na uwadze przerwy dłuższe niż 24 godziny.
 • § 16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel serwisu INTELPOL, 71-441 Szczecin, ul. Cyfrowa 6 NIP: 8541706856, REGON: 321480253
 2. Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.
 3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych teleadresowych, adresu e-mail, NIP-u, nazwy firmy lub imienia i nazwiska we wszystkich formularzach, które wypełnia w ramach Serwisu. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
 4. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
 7. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 8. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 9. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 10. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 11. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
 12. Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i Prokuratury.
 13. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi Użytkownika należy zgłaszać pisemnie na adres Administratora lub drogą mailową pod adresem info@listabieglych.pl
 • § 17 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.
 2. Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
 3. Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca Cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików Ccookies w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).
 • § 18 REKLAMACJE
 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
 2. Reklamacje rozpatruje Administrator.
 3. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:
  1. oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 1. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Administratora: info@listabieglych.pl najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia wyświetlania Wpisu w Katalogu Zleceń, stronie / profilu użytkownika.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu reklamacji, gdy rozpatrzenie jej będzie uzależnione od dokonania analiz prawnych, technicznych lub wykonania tłumaczenia tekstów związanych z reklamacją. Użytkownik zostanie poinformowany o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji.
 • § 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin oraz Cennik obowiązują od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej treści Regulaminu w Serwisie i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu oraz Cennika w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 5. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie i wchodzą w życie 7 dni po ich ogłoszeniu.
 6. Doręczenie użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie Regulaminu oraz Cennika w Serwisie lub dostarczeniu na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
 7. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Cennika w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Użytkownik może wyrazić brak akceptacji nowego Regulaminu oraz Cennika w terminie 14 dni od daty jego ogłoszenia poprzez przesłanie swojego oświadczenia mailową, co jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. Przez okres wypowiedzenia, w stosunku do tego Użytkownika, zastosowanie będą miały przepisy Regulaminu oraz Cennika sprzed nowelizacji.
 9. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, z zawartymi Umowami i funkcjonowaniem niniejszego Serwisu rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Administratora. W przypadku, gdy spór dotyczy konsumenta, sąd powszechny właściwy dla miejsca jego zamieszkania.
 10. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Regulamin ważny od dnia 07.03.2019